homo  roboticus - לפני כ-1.5 מיליוני שנים  הופיעו  אבות  אבותינו, ההומינידים  הראשונים.
ההומו-ארקטוס" האדם הזקוף" ידע להשתמש בכלי אבן ובאש ונפח מוחו היה כפול מזה של  הקוף
וקצת יותר ממחצית מוחו של האדם בן זמננו. ההומו-ספיאנס" האדם הנבון" הופיע לפני כ-600.000
שנים והוא ידע לבשל, ליצור מחסה וכסות עור, לייצר כלי עץ אולי אף לתקשר באמצעות שפה. נפח
מוחו של "האדם הנבון" הגיע בהדרגה לגודלו של המוח של האדם המודרני.

הומו-רובוטיקוס, "האדם הרובוט" הוא  כינוי - גנאי או היתולי - לייצור
האנושי החדש שגם אצלו חלה העצמה חריפה של המוח בזכות הרחבת
יכולת החשיבה והתקשורת באמצעות המכונה. התחזית הנועזת ביותר 
על האדם החדש שעומד להיווצר  מדברת  על  ה-posthuman "האדם 
שלאחר" או ה-megaman  שהם מיזוג בין אדם למכונה.