red shift
היסט לאדום - תזוזה של הקווים הספקטרליים באור
שנפלט מגלקסיות ומכוכבים לעבר הקצה האדום של
הספקטרום, ההיסט לאדום מראה - על יסוד אפקט
דופלר - שהגופים הללו הולכים ומתרחקים מאתנו
ומאשר את התפשטות היקום, מנגד, ההיסט לכחול
של האור שבוקע מגרמי השמיים מצביע על תנועת
התקרבות. היות שהיקום תופח, גילויי ההיסט לכחול
נדירים.