l
עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר מה חדש? כיתבו לי


.

+ אבני הבנין של הטבע.

בעת המפץ הגדול נוצרו - בכמות זהה - חלקיקים ואנטי-חלקיקים אשר, לפי חוקי הפיזיקה, מאיינים זה את זה והופכים לאנרגיה. אילו המאזן הזה היה ממשיך להתקיים היקום היה הופך לאוקינוס אדיר של פוטונים, של אנרגיה.

כדי להגיע למצב המוכר לנו, באבולוציה של היקום התחוללה שורה ארוכה של מעברי פאזה, של שבירת סימטריה שיצרה את השונות, את ההטרוגניות ששולטת בו היום.

רעיון שבירת הסימטריה הושאל מתחום תופעות "מעברי הפאזה".

מעבר פאזה הוא שינוי איכותי בתכונות של מערכת פיזיקלית שמתחולל סמוך ל"נקודה קריטית" כלשהי. לשינויים חדים בטמפרטורה של המערכת תפקיד חשוב ביצירת מעברי פאזה, בשינוי התכונות שלה ובשבירת הסימטריה שהייתה קיימת בה.

מעבר פאזה שחל בעקבות שינויים בטמפרטורה הוא למשל במצב צבירה של חומר, כמו המים, ממוצק לנוזל ומנוזל לגז, או במוליך, שבטמפרטורה נמוכה מאוד הופך לעל-מוליך או המגנט שבטמפרטורה גבוהה מפסיק למגנט.

בראשית היווצרות היקום, לפני 13.7 מיליארד שנים בשבריר השנייה לאחר המפץ הגדול היקום הבראשיתי היה עיסה סמיכה, הומוגנית, עם סימטריה מלאה בין מרכיביו.

אחת משבירות הסימטריה החשובות היא הפרת המאזן בין חלקירי החומר לחלקיקי האנטי חומר. לחלקיק חומר ולתאומו, האנטי-חומר מסה זהה אך המטען החשמלי שלהם מנוגד. ולכן, כאמור, כאשר הם נפגשים, הם מאיינים זה את זה והופכים לאנרגיה.

העובדה שאנחנו קיימים מוכיחה ששיווי המשקל הסימטרי, בשל סיבות שטרם הובהרו, הופר ויד החלקיק של החומר הייתה על העליונה. סטייה קלה משוויון החלקיקים שנוצרו, חלקיק אחד של חומר עודף על כל עשרה מיליארד של חלקיקי אנטי-חומר, יצר את כל מה שיש בתבל.

פריצת דרך משמעותית בהבנת שבירת הסימטריה התרחשה בשנת 1964 כאשר במהלך ניסויים בחלקיקי היסוד נצפתה לראשונה שבירה ספונטנית של סימטריה.

שבירה ספונטנית של הסימטריה נצפתה והוסברה על-ידי Yoichiro Nambu מאוניברסיטת צ'יקגו ובשנת 1972 על-ידי Toshihide Maskawaו- Makoto Kobayashi מיפן שהראו שהאנטי- חומר, בנסיבות מיוחדות, לא מציית לאותם החוקים ששולטים בחומר. ממצאי שבירת הסימטריה של החוקרים האלה זיכו אותם בפרס נובל לפיזיקה.

שבירת הסימטריה - גורמיה, התרחשותה - טרם הובנה והמדענים תולים תקוות בממצאי "מאיץ ההדרונים הגדול" שייתנו מענה לשאלות המטרידות בדבר היווצרות השונות - היקום שלנו ואנחנו - מהאחדות המוחלטת ששררה ברגעי הבראשית.
.

ד"ר אילנה מודלינגר
מסע בעידן הטכנולוגי
אבני הבנין של הטבע
Copyright ©
הבאפרקביתהקודם