איינשטיין סבר כי לעולם לא תהיה אפשרות ליצור
פצצת ביקוע. הוא דימה את הקשיים הכרוכים
במימוש תגובת שרשרת לקושי לפגוע בציפור,
בצליפה מקרית, בלילה, באזור שאין בו צפורים