יש הטוענים שהליכה על שתיים הבטיחה ניידות טובה יותר והרחיבה את אופק
הראייה, היינו את תחום הפיקוח והשמירה. המחקרים מעלים דבר והיפוכו. אחדים
מאשרים את הניידות העדיפה של ההליכה על שתיים ואחרים שוללים אותה.
הסברים משכנעים יותר אומרים שהדבר קרה כדי לאפשר את התנועה הבליסטית,
זריקה. הדיפה וכד', שהאדם יוכל לשאת וליצור דברים בידיו.