.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

.

If people do not believe that mathematics is simple, it is only because they do not realize how complicated life is.

אבני היסוד של הידע המתמטי

המיומנויות המתמטיות מגוונות מאוד ונפרשות על המפה הרחבה של מכלול הכישורים הקוגניטיביים והאסוציאטיביים של הלמידה. הדיסקלקוליה לכן היא תמונה רב-צורנית והיא יכולה להגרם מכשל באחד או באחדים מכישורי היסוד שבונים למידה.

רוב המיומנויות הלשוניות מתבצעות  בהמיספירה מוחית אחת (השמאלית, אצל מרבית האנשים). המיומנויות המתמטיות, לעומתן, מחולקות בשתי ההמיספירות והחשיבה המתמטית זקוקה לכן לתקשורת טובה בין שתי הרשויות המוחיות.

במחקר שפורסם לאחרונה* הוכח שילדים מחוננים במתמטיקה מגלים יכולת אינטגרציה טובה - יותר משאר הילדים - בין שתי ההמיספירות המוחיות.

תפיסה מרחבית -לכל מספר שלושה ייצוגים- כמות, שמות וסמל. היות שהכמות מתממשת במרחב, הילדים שמגלים קשיים בארגון מרחבי לא יצליחו לבנות דימוי רוחני של היחידה הכמותית שעומדת מאחורי המספר.

לדימוי הרוחני של הכמות חשיבות רבה בראשית רכישת ידע המספרים, בשעת המפגש של התלמיד עם החוקים הבסיסיים של הספירה. (ההתאמה אחת לאחת - לכל פריט יש רק ייצוג אחד, הפיכות 3+2 =
2+3, חוק שימור הכמות וכד')

יחסים מרחביים ומספריים

עימוד - לעימוד מדוייק של המספרים - מיקום היחידות, העשרות, המאות - חשיבות רבה בנוהלי פעולות החישוב הבסיסיות. תלמיד שמתקשה בארגון המרחב עלול להיכשל בשלב הזה של החישוב.

כיווניות - ילדים שלא גיבשו מודעות צדית נוטים לשגות הן בכתב-ראי של הספרות והן בסיכול מספרים אשר משבש - כמובן - את תוצאות חישוביהם.

שיבושים בתפיסה ובארגון המרחב מאפיינים את התסמונת של NVLD, ליקויי למידה לא-מילוליים, ואת תסמונת הדיספונקציה של ההמיספירה הימנית והדיסקלקוליה היא אחד המאפיינים הבולטים של ההפרעות האלה.

ילדים שסובלים מדיספרקסיה התפתחותית מתקשים אף הם בעיצוב המרחבי של סביבתם והדבר עלול לפגוע בכישורי המתמטיקה שלהם.

תפיסה חזותית - הקשיים בתפיסה חזותית נחשבים לגורם הסיבתי הראשי של הדיסקלקוליה. ליקויים בתפיסה חזותית עלולים לפגוע בזיהוי ובזכירה של ההבדלים הדקים בין הסמלים הגראפיים (כמו ההבדל בין ד ל-ר או בין + ל-x).

התפיסה החזותית היא תנאי בסיסי גם לרכישת מיומנות הקריאה וכמחצית מהילדים שסובלים מדיסלקסיה לוקים גם בדיסקלקוליה.

תפיסה שמיעתית - שיבושים בתפיסה שמיעתית עלולים לפגום בעיבוד מידע מתמטי שמוזרם דרך הערוץ השמיעתי. התלמידים שלוקים בתפיסה שמיעתית יתקשו לקלוט ולפתור בעיות בעל-פה אך יתפקדו ללא קושי כאשר הם מורשים להשתמש בעיפרון נייר, כלומר לנהל את עיבוד המידע בערוץ החזותי.

כישורי רצף - כדי לרכוש את תורת המספרים הילד צריך להבין את מושג המספר בהיבט סידורי ובהיבט כמותי ולשלב בין השניים

חוקי מתמטיקה רבים בנויים על עקרון הרצף (הסדר הקבוע של הספירה, מיקום היחידות, העשרות והמאות, וכד'). כישורי רצף פגומים ישבשו את עיבוד המידע הסדרתי והרצפי.

ילדים שסובלים מכישורי רצף לקויים עלולים להיפגע בתפקודי למידה ובהתנהגויות יום-יום רבים. תפיסת הזמן שלהם משובשת והם מתקשים במילוי הוראות רב-שלביות, בפתרון בעיות מתמטיות בעל-פה ובלימוד סדרות כמו אותיות הא"ב, ימות השבוע, חודשי השנה וכד' .

קשיים לשוניים עלולים לפגום - בעקיפין - במיומנויות המתמטיות. קשיים בהבנת הנקרא ישבשו את מילוי ההוראות. השפה של תורת המספרים מורכבת מאוד והיא עלולה לבלבל גם את בעלי השליטה האוריינית הטובה.

קשב וריכוז - הבעיות בטווח הקשב והריכוז פוגעות בלמידה בכלל. מקצועות המתמטיקה רגישים במיוחד לתעתועי הריכוז. אם תלמיד מחמיץ משפטים אחדים משיעורי ספרות, היסטוריה וכד', הדבר לא חייב לפגום בהבנה של מכלול המידע. לא כך במדעים המדוייקים בהם אובדן חלק מהמידע עלול לשבש את קליטת המכלול.
.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאביתפרקקודם