.

 
Howard Earl Gardner
 
 
 
 
 
 
 


 .
.
אני רוצה שילדי יבינו את העולם, לא רק בגלל שהעולם מרתק והמוח האנושי סקרן אלא כדי שיוכלו להפוך אותו למקום טוב יותר. הידע אין פירושו מוסריות אך הוא חיוני על מנת להימנע מטעויות ולהתקדם בכיוון הנכון.

הוורד גרדנר

“We need to focus on the kind of human beings we want to have and the kind of society in which we want to live.” –Howard Gardner

התיאוריה אינטליגנציות מרובות multiple intelligences של הפסיכולוג - Howard Gardner אומרת שקיימות דרכים מובחנות רבות ללמוד ולהבין את העולם. גרדנר מציע שמונה אופנים לחשיבה לעיבוד מידע:השונות

אינטליגנציה מילולית לשונית Verbal-Linguistic היכולת להשתמש במילים ובשפה.

אינטליגנציה לוגית-מתמטית - Logical-Mathematical - היכולת להסקת -מסקנות, לחשיבה
אינדוקטיבית ודדוקטיבית, לשימוש במספרים ולזיהוי תבניות מופשטות.

אינטליגנציה חזותית מרחבית - Visual Spatial- היכולת ליצור דימוי רוחני של-תמונות, חפצים ושל ממדים מרחביים.

אינטליגנציה ריתמית - מוסיקלית - Musical - Rhythmic היכולת לזהות תבניות קוליות- ורגישות למקצב.

אינטליגנציה גופנית - תנועתית - Body Kinesthetic תבונת הגוף והיכולת לשלוט בתנועה.

אינטליגנציה של המגע עם הטבע Naturalist Intelligence ההכרה, ההערכה וההבנה של הטבע

אינטליגנציה בין-אישית - Interpersonal היכולת ליצור קשרים ותקשורת עם הזולת

אינטליגנציה תוך אישית - Intrapersonal מצבי ההוויה הרוחנית, ההגות והמודעות.

המחקר המודרני מאשר את קיום המגוון הרחב של סגנונות החשיבה והלמידה. האינטליגנציות השונות פועלות בשילוב אך הן עצמאיות, לכל אחת יתרונות וחסרונות משלה

כדי להבטיח למידה, יש לאתר את סגנון החשיבה של התלמיד ולהגיש לו את המידע מותאם לדרך בה הוא מיטיב לקלוט אותו.

גרדנר נוטל חלק פעיל בקבוצת המחקר Project Zero בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת הרוורד. מטרת Project Zero היא להבין ולקדם למידה, חשיבה ויצירה בתחום האומנויות, ההומניסטיקה והמדעים ולסייע בבניית קהילות של לומדים עצמאיים בעלי חשיבה יצירתית ובקורתית.
.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאביתפרקקודם