.

 
  Johann Pestalozzi
1746 - 1827
 
 
 
 
 
 
 


 

.
.
"The art of education must be significantly raised in all its facets to become a
science that is to be built on and proceeds from the deepest knowledge of
human nature."

יוהאן פסטלוצי

יתום מאב, פסטלוצי, המחנך השוויצרי, גדל בתנאי עוני משפילים שנטעו בו שאיפה חריפה לצדק ורצון עז לעזור לנזקקים ולמקופחים. הדרך אל שיפור תנאי החיים של האדם היא חינוך מסוג חדש שבמרכזו הילד. המחנך מזמן לילד סביבה לימודית ומעודד אותו להתנסות בה לפי סקרנותו, יכולותיו וטבעו.

פסטלוצי הקים בחוותו בית יתומים והחל להפעיל בו את הרעיונות החינוכיים החדשנים שלו. מטרת החינוך, סבר פסטלוצי, היא יצירת סביבה המאפשרת מימוש מלא של היכולות הטבעיות של הילד. ההוראה צריכה להתאים את עצמה לכל פרט. היא לא תיעשה על יסוד שינון מידע מספרים כי אם תוך כדי מפגש אותנטי - חושי - עם המציאות הסובבת.

החינוך פירושו הוצאה לפועל של הכוחות הטבועים באדם - בתחום הפיזי באמצעות עבודת כפיים ופעילות גופנית, בתחום המוסרי על דרך עידוד ההתנהגות המוסרית ובתחום האינטלקטואלי באמצעות תפיסה נכונה וביקורתית של העולם המוחשי. המילה, הרעיון, המופשט מקבלים את משמעותם רק בהקשרם לדברים הממשיים.

בשל הדגש על ההתנסות החושית בלמידה, מדעי הטבע וגיאוגרפיה, תחומי ידע שהיו מוזנחים לפני כן נכנסו לתוכנית הלימודים של כיתות היסוד. התלמידים החלו לצאת לטיולים מאורגנים בחיק הטבע לחקירה, ללמידה של הסביבה הטבעית שלהם.

שיטת פסטלוצי עומדת על שני עקרונות.

כדי ללמוד כראוי הילדים זקוקים לסביבה מוגנת מבחינה רגשית.
ההוראה צריכה להיבנות על האופן בו מתנהל תהליך של המשגה, היינו על ההתנסות החושית שבסופה המוצג הופך למושג.

ההוראה מתנהלת לפי הכללים
תחילה יש ללמוד את הממשי ורק לאחר מכן את המופשט.
תחילה יש ללמוד את הקרוב ורק לאחר מכן את הרחוק
תחילה יש ללמוד את הפשוט ורק לאחר מכן את המורכב
הלמידה צריכה להתנהל בהדרגתיות, בצורה מצטברת ובקצב איטי.

לימוד לפי שיטת הנושא

פסטלוצי פיתח את שיטת הלמידה לפי נושאים שקנתה לה חסידים רבים בתקופה בה אנשי חינוך מאסו בהקניית ידע על דרך השינון מספרים.

השיטה בנויה על בחירת נושא מהסביבה הטבעית של הילד, מעולם החי והצומח, עונות השנה, ותופעות טבע שהילדים מתנסה בהם. הילדים פוגשים את הנושא באופן בלתי אמצעי על כל ממדיו - מראה, צורה, נפח, כמות, משקל ומתנסים בו בהפעלת כל חושיהם.

בשנת 1801 יצא לאור ספרו של פסטלוצי How Gertrude Teaches Her Children ובו ביקורת על שיטות ההוראה המקובלות והצעות לחינוך שבנוי על האישיות הייחודית של הילד ועל המחנך שאינו מאלף ומחדיר בסמכותיות את הידע כי אם מסייע בידי הילד לפתח אותו בכוחות עצמו.

פסטלוצי לא הצטיין ביישום המעשי של משנתו והמוסדות החינוכיים שהוא הקים ועמד בראשם לא האריכו ימים. למרות זאת תורתו התפשטה בארצות אירופה וארה"ב וסללה את הדרך לתפיסה חדשה של החינוך וההוראה.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאביתפרקקודם