. 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

.

שיבושים בגיבוש הצדיות

מבחינים בשלושה דגמים עיקריים של שליטה צדית: שליטה צדית -ימנית או שמאלית- אחידה, תקינה, היעדר עדיפות צדית ושליטה צדית מוצלבת.

שליטה צדית אחידה - תקינה *

מימוש השליטה הצדית מתרחש, כאמור, בתהליך הבשלה מתמשך. בעוד ילדים מסוימים משתהים בגיבוש ההעדפה הצדית, אחרים מגלים כבר בגיל צעיר מאוד ביטויים מובהקים של צדיות הומוגנית, ימנית או שמאלית תקינה.

בבדיקת השליטה הידית, בגיל שבע ל-82% מהילדים עדיפות (שמאלית או ימנית) מובהקת ו-18% טרם מממשים את צדם השליט. בגיל ארבע-עשרה 91% הם בעלי שליטה ידית מובהקת ורק9% סובלים מהיעדר העדפה צדית.

בבדיקת השליטה העינית, בגיל שבע ל-86% מהילדים עדיפות (שמאלית או ימנית) מובהקת ו-14% טרם גיבשו העדפה. בגיל ארבע-עשרה 95% מהילדים הם בעלי שליטה עינית מובהקת ורק 5% סובלים מהיעדר העדפה צדית.

השליטה העינית מתממשת בגיל צעיר יותר וגבוהה יותר בכל הגילים מהשליטה הידנית. אחת ההשערות שניתן להעלות להסבר תופעה זו היא שגיבוש השליטה הידות המקורית של הילד עלולה להיפגם בשל התערבות סביבתית ועידוד העדפת היד המשנית. בשליטה העינית אין התערבות מפריעה ומסיטה כזו לכן גיבושה נטול מכשולים.

היעדר עדיפות צדית ידית - האמבידקסטריה *

האמבידקסטריה - דו-צדיות הידיים - היא מפגע תנועתי קשה למדי.

המיתוסים המופלאים והערגה לאדם המושלם, בעל ימניות כפולה, התנפצו לנוכח עובדות המציאות כאשר האיברים בשני צדי הגוף שווים ברמתם, אין חלוקת תפקידים ברורה ביניהם, אין תיאום, אין
שיתוף פעולה ולכן אין גם עשייה.

הדרך המשכנעת ביותר להמחשת נחיתות הידיים שוות השליטה היא בבדיקת רמת המיומנות התנועתית שלהן.

במבחן "חלוקת קלפים" Rene Zazzo, Nadine Galifret-Granjon - Genese et formule de la lateralites לא נמצא הבדל בין מהירות הביצוע של ימניים ושל איטרים.

בשתי הקבוצות העדיפות התפקודית של היד השלטת לעומת היד המשנית עומדת על יחס של 3/2 לאורך כל הגילים. שתי הידיים עוברות תהליך של הבשלה תנועתית ומהירות תפקודן עולה ומוכפלת בין גיל שש לגיל ארבע-עשרה. הילדים שלא גיבשו העדפה ידית מגיעים בשתי הידיים לרמת התפקוד התנועתי הדל של היד המשנית - של הימניים ושל האיטרים.

גם הידיים של הדו-צדי עוברות תהליך של התפתחות ומכפילות את מהירות עבודתן אולם הן נשארות, בכל הגילים, בנחיתות התנועתית של היד המשנית.

במונחים פשוטים של רמה תנועתית, הילדים הדו-צדיים פועלים בפיגור של שנתיים עד שלוש שנים אחר הרמה התנועתית של בני גילם, הימניים והאיטרים.

הדו-צדיות יוצרת תסכול ואכזבה מכל משימה ידנית. ילדים הסובלים ממפגע זה נוטים להזניח
פעילויות ולהתחמק מהן. בשל היעדר הפעלה, התפקוד; הידני הכושל מלכתחילה עלול אף להתנוון.

שליטה צדית מעורבת - מוצלבת *

בדגם זה של שליטה צדית, התפקוד של הילד מנוהל על-ידי היד הימנית והעין השמאלית או במקרים נדירים מאוד, העין הימנית והיד השמאלית.

לקשר עין-יד תפקיד חשוב בפעילות הגרפומוטורית משום כך בדיקת התיאום ביניהן חיונית הן להבנת קשיי הילדים והן לתכנון ההתערבות הטיפולית בנידון
.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאפרקביתקודם