תנועתיות


.
איירס, ג'. 1987 אינטגרציה סנסומוטורית והילד תרגום ועבוד רוני שנקר המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין

גרון, א. 1985  קינסתזיה ותנועה סוגיות נבחרות בלמידה מוטורית מכון ויינגיט לחינוך גופני ולספורט 
הוצאת ספרים ע"ש  עמנואל גיל

האן מרקוביץ, ג. 1993 ילד, מה הוא צריך אחיאסף תל אביב

יזדי-עוגב אורלי  2005 אני לא קלוץ יש לי הפרעה התפתחותית בקואורדינציה הוצאת גבריאל

יודי-עוגב, א. 1995 התפתחות ולמידה מוטורית תקינה מול לקויה. נתניה: מכון וינגייט לחינוך גופני.

כהן-רז, ר. 1975. מבחן קליני לבדיקת ההתפתחות הפסיכו-מוטורית בית-הספר לחינוך, האוניברסיטה 
העברית, ירושלים

לויאן אלול נועה - סמדר כרמון 2008 חושים ומפגשים בתנועה פיתוח מערכות תנועה ויישומים בתנועה
לפעוטות ולילדים

לידור רוני עורך 2004 התנהגות מוטורית היבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים הוצאת מגנס


Bly  Lois  1998 Motor Skills Acquisition in the First Year: An Illustrated Guide to Normal Development Academic Press 

Calais-Germain  Blandine 2007 Anatomy of Movement Eastland Press

Cermak  Sharon, Dawn Larkin   2001 Developmental Coordination Disorder Singular

Cowden Jo, Carol C. Torrey  2007 Motor  Development  and  Movement  Activities for Preschoolers and Infants With Delays: A Multisensory Approach for Professionals and 
Families Charles C. Thomas Publisher

Graham  George, Melissa A. Parker , Shirley Ann Holt/Hale 2007 The Motor Impaired Child McGraw Hill

Keller Eric , Myrna Gopnik 1987 Motor and Sensory Processes of Language Lawrence 
Erlbaum Associates

Kovar  Susan, Cindy Combs, Kathy Campbell, Gloria Napper-Owen, Vicki Worrell  2008 
Elementary Classroom Teachers as Movement Educators McGraw-Hill

Kuczala  Michael  2010 The Kinesthetic Classroom: Teaching and Learning Through
Movement Corwin Press

Payne Gregory , Larry Isaacs  2007 Human Motor Development: A Lifespan Approach 
McGraw-Hill

Schmidt Richard, Tim Lee  2005 Motor Control And Learning: A Behavioral Emphasis,
Human Kinetics

Schmidt Richard  Craig A. Wrisberg  2007 Motor Learning and Performance  A Situation
-Based Learning Approach Human Kinetics

Shumway-Cook Anne, Marjorie Hines Woollacott   2006 Motor Control: Translating Research into Clinical Practice Lippincott Williams & Wilkins

Smith Jodene 2004 Activities for Fine Motor Skills Development Teacher Created 
Resources

Savelsbergh  Geert, John van der Kamp, Keith Davids, Simon J. Bennett  2003
Development of Movement Coordination in Children:Applications in the Field of 
Ergonomics, Health Sciences and Sport  Routledge 

Sahrmann  Shirley  2001 Diagnosis and Treatment of Movement Impairment Syndromes
Mosby

Stephenson, E., McKay, C., & Chesson, R. 1991. The identification and treatment of motor learning difficulties: Parents' perception and the role of the therapist. Child: Care, Health and Development, 17, 91-113.

Sugden, D. A., & Keogh, J. F. 1990. Problems in movement skill development. Columbia, SC: University of South Carolina


ד"ר אילנה מודלינגר
ליקויי למידה
 ©