.


המערכת החזותית
HUMAN BEHAVIOR
SENSORY RECEPTORS
Optics and Visual Perception by J. B. Calvert
The Joy of Visual Perception: A Web Book
Behavioral Model of Visual Perception and Recognition
Webvision
The Eye:  Visual System 
How We See:The First Steps of Human Vision By: Diane M. Szaflarski
Anatomy, Physiology & Pathology of the Human Eye
VISION
Visual Processing Disorders by Age Group National Center for Learning Disabilities 2003
Visual Processing Disorders: In Detail National Center for Learning Disabilities 2003
Illusions and Paradoxes: Seeing is Believing

המערכת
השמיעתיתמערכת שיווי המשקל
VESTIBULAR SYSTEM

מערכת חוש הריח

Anatomy of Olfactory System
Olfaction
Olfaction


מערכת חוש הטעם
GUSTATORY AND OLFACTORY SENSES

מערכת המגע
ANATOMY OF THE SKIN
Relational Sense: Towards A Haptic esthetics

מערכת תחושת הגוף

SOMESTHESIA: PERIPHERAL MECHANISMS
SOMESTHESIA - CENTRAL MECHANISMSד"ר אילנה מודלינגר ליקויי למידה ©