. 

.
   

כילול בין חושי

תפקודי התפיסה הרבים אינם פועלים בנפרד אלא משתלבים זה בזה. איחוד הידיעות הנקלטות דרך החושים השונים לתמונה שלמה אחת הוא מהתפקידים החשובים ביותר של מערכת העצבים המרכזית.

כילול חזותי-שמיעתי הוא היכולת לתרגם סימנים מייצוג חזותי לדגם שמיעתי ולהפך. בתהליך הכילול הילד לומד להשוות נתונים המתקבלים דרך מערכות שונות ולהגיע למסקנה הכרנית אחת.

בירצ' מתאר שלושה היבטים של המבנה התפיסתי. פגיעה בכל אחד מהם עלולה לגרום לקשיי למידה.

הרמה החושית. ליקויים ברמה זו עלולים לגרום לקשיי הבחנה בין גירוי חזותי לשמיעתי.

רמת עיבוד המידע. קשיים בתחום זה ימנעו ניתוח ו/או איחוד מחדש של גירויים חושיים מורכבים.

הרמה הבין-חושית. הפרעות ברמה זו עלולות לפגוע ביכולת הכילול הבין-חושי.

חוקרים רבים רואים ביכולת הכילול הבין-חושי את אחד הרכיבים החשובים של האינטלקט. לדעת לוריא, יכולת זו היא הבסיס לאינטליגנציה שכן אינטליגנציה דורשת מהאדם להעביר במהירות מידע מאופנה חושית אחת לשנייה ולעצב על בסיס המידע המתקבל התנהגות גמישה ומסתגלת.

בחקר הקשר בין הכילול הבין-חושי לבין מיומנויות הקריאה נמצא  שבעוד שילדים רגילים בגיל חמש ושש מסוגלים לבצע מטלות של כילול בין-חושי, התקשו הילדים לקויי הלמידה בביצוען*. הקשיים בכילול שמיעתי-חזותי נובעים מחוסר יכולת להפנים מידע משני הערוצים אלה באופן שיהיה נתון לתרגום ולהשוואה. ילדים לקויי למידה מגלים תלות באופן קבלת הגירוי; בצורתו המוכרת והפשוטה בלבד.

יכולתו של ילד לקוי למידה לקלוט ולעבד מידע בכל אחת מאופני הקליטה יכולה להיות תקינה, אולם הוא יתקשה לעבור ממערכת חושית אחת לאחרת. כלומר יתכן מצב בו הלומד מצליח לעבד נתונים בערוץ השמיעתי או החזותי, אולם הוא מתקשה; במטלה הדורשת מעבר בין שתי המערכות האלה.
 

.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאפרקביתקודם