יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי


מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגלית

איתור כישורי הכתיבה היא פעילות לימודית שוטפת שלא זקוקה לאישור ולהסכמת הורי התלמידים. לא כך באשר לאבחון הגורמים הסיבתיים שיצרו את הקשיים. אבחון ליקויי ההבעה הלשונית הכתובה של ילדים אלה מותנה באישור בכתב של הוריהם.


היות שאין זה אבחון "חודרני" שעלול לחשוף פרטים מביכים ומטרידים מחיי המשפחה או לפלוש, בכל דרך שהיא לצנעת הפרט, רוב ההורים מסכימים לעריכת האבחון. במקרים בהם ההורים מסרבים לאבחון ילדם, הטיפול יכול להיעשות גם בלי ידיעת המקורות הסיבתיים שיצרו את הקושי. אם הטיפול בקשיי כתיבה לא נערך במסגרת הלימודית הרגילה של הכיתה, ביצועו זקוק אף הוא להסכמת ההורים.

מטעמי יעילות וזירוז תהליכי הטיפול מומלץ לערוך אבחון חסכני הממוקד בבדיקת הגורמים הסיבתיים השכיחים ביותר להפרעות בהבעה לשונית כתובה. סוללת מבחנים כזו יכולה לעמוד בתהליך הכשרה קצר לרשות המורה, המורה המסייע או כל אדם אחר מקרב עובדי בית-הספר שימונה אחראי על הטיפול בכתיבת התלמידים.

תחומי האבחון הממוקד

גיבוש שליטה צדית - ידנית ועינית
גנוזיה דיגיטלית
רמה גרפומוטורית
תיאום עין-יד במטלה גרפית
כשרים מרחביים - ארגון המרחב הגרפי
כשרים שמיעתיים וחזותיים - אבחנה, זיכרון קצר-טווח, שימור רצפים וכד'.

בדיקת תחומי תפקוד אלה עונה, בדרך כלל, על שאלת גורמי הרקע הסיבתיים לקשיי כתיבה. אם אבחון זה לא מעלה כל ממצא משמעותי, יש להעביר את הילד דרך המסלול האבחוני המקיף המפורט בפרק שדן באבחון ליקויי כתיבה.

הורי הילדים שאותרו כמתקשים מתבקשים לתת הסכמה בכתב לאבחון ילדם.

מספרם הגבוה של התלמידים (מחצית מילדי הכיתה) הזקוקים לאבחון, פועל - על עקרון "צרת רבים" - כגורם שמרגיע את חששות ההורים. נוכחות תלמידים טובים ומקובלים מבחינה חברתית ברשימת המתקשים מסייעת אף היא בהסרת התנגדות ההורים. (שמות הילדים לא נמסרים - כמובן - להורים אך כמו בכל אירוע כיתתי בולט, "השמועה עושה לה כנפיים").

מגוון תגובות ההורים של כיתה זו משקף את הלך הרוחות השכיח ברוב הכיתות: אמו של צבי, בעצמה מורה, חסידה של עקרונות הגישה הפסיכולינגוויסטית, של "המצאת האיות", משוכנעת כי שגיאות הכתיב הרבות של ילדה ייעלמו עם הזמן. היא סבורה שהתערבות בכתיבתו, בגיל זה, עלולה לפגום בחופש ההבעה ובהנאה האוריינית של צבי.

אביו של אבנר טוען כי בנו חסר כל אחריות וכתב-ידו בלתי קריא ורוחש שגיאות רבות בשל רשלנות ולא בשל סיבה אחרת. אם המורה תדע "להחזיק אותו קצר" ולתבוע ממנו התנהגות בוגרת, כתב-ידו ואיותו ישתפרו.
דני אובחן בילדותו כסובל מרפיון שרירי ומאז הוא במעקב ובטיפול פיזיותרפי. כדי לא להעמיס על דני מסגרות טיפול רבות, הוריו מציעים ששיקום תנועת הכתיבה שלו יעבור לאחריות המרפאה בעיסוק. אם המרפאה בעיסוק תקבל על עצמה את המשימה, פתרון זה הוא האידאלי עבור דני.

שירי היא ילדה "רב בעייתית". מצבה הלימודי ירוד, מעמדה החברתי כושל. הוריה חוששים ש"עוד כישלון" יערער את אחיזתה הרופפת בלמידה. לאחר שטובי התלמידים יעברו אבחון וטיפול ו"סטיגמת" הנחיתות תוסר מעל ההתערבויות האלה, הם מסכימים שגם שירי תצטרף אל מקבלי העזרה.

לצור קשיים רבים בכל תחומי הלמידה. הוא סובל מפיגור לשוני ניכר וטרם רכש קריאה שוטפת. קשיי הכתיבה והכתיב שלו - סבורים ההורים -אינם בסדר עדיפות גבוה ותורם יגיע רק לאחר השלמת משימות לימודיות רבות, חשובות יותר.

רותי מצטיינת בכל כישורי הכתיבה ורק הכתיב שלה משובש. חבל - לדברי אמה - "לקלקל" את מעמדה הלימודי המצוין של רותי בהוראה מסייעת של הכתיב. היא מבטיחה לקחת על עצמה את העבודה לשיפור הכתיב של רותי.

הוריו של גלעד מתקשרים אל מחנכת הכיתה ומודיעים לה שהוא לא הביא הביתה את מכתב בקשת הרשות לאבחון. המחנכת מוסרת להם כי בנם אמנם לא מצטיין בכישורי הכתיבה אך גם לא נמצא ברשימת הזקוקים לעזרה דחופה. מעקב קפדני ולימוד מתוגבר של מיומנויות הכתיבה יספיקו לשיפור תפקודו.

הוריה של מינה, עולה חדשה "ותיקה", דואגים עדיין להסתגלותה של בתם לשפה העברית. המחנכת יכולה להרגיע אותם, מינה הולכת וסוגרת את הפער בינה לבין שאר תלמידי הכיתה.

ההורים של אבי ויצחק מתנים את הסכמתם לאבחון בתנאי שיורשה להם להיות נוכחים בו. אדרבא..

ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם