יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי
מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגלית
כדי להימנע מהתנצלויות, מהעלאת ספקות ולבטים בנוגע לכל נושא שיובא בספר זה - דבר שהיה יוצר סרבול ומסיט את המחשבה לסמטאות צדדיות - נרכז בראשית הדברים את כל ה"נורות האדומות" שצריכות ללוות מסע היכרות זה עם כישורי השפה ולקויי הלמידה.

הנושאים שיידונו בספר זה נפרשים בין תחומי מדע רבים, רפואה, נירולוגיה, פסיכולוגיה, בלשנות וחינוך כל אחד מגודר וממודר ללא שפה משותפת ביניהם. התרגום הסימולטני של המידע המוזרם ממקורותאלה גובל באקרובטיקה או באמנות אך אינו עומד על קרקע טרמינולוגית איתנה. מגדל בבל זה לא היה מביך כל כך אילו כל מקצוע היה בונה לו נומנקלטורה - מילון מונחים - משלו ומעמיד עליו את הישגיו בתחום חקר השפה וליקויי הלמידה. אולם אחידות כזו עדיין לא קיימת לא בתוך מקצוע ולא בין המקצועות ומשום כך מאמצי האיחוי והניסיונות להבין את המידע הקיים חייבים לעבור, או הולכים לאיבוד לפעמים במבוך מתיש של מונחים, השערות, קביעות מאששות ושוללות ורסיסי תאוריה. התוהו ובהו בעולם המינוחים, שבו מונח-גג נפרש מעל תופעות שונות או תופעה אחת זוכה לכינויים רבים, מקשה מאוד על תיאור אמין של המידע הקיים.

כדי לא לחטוא - יתר על המידה - בתרגום מעוות או ב"המצאת" מונחים שטרם הוטבעו בשפה העברית, הובאו אחדים מהמונחים המקצועיים בייצוגם המקורי על אחריותו ונוסח הגדרתו של מחברם.

הקורא העברי רגיל למילים לועזיות ורשימה של מילים עבריות שמעולם לא שמע עליהן תכביד על שטף הקריאה ועל ההבנה יותר מהמונח המקורי, הלועזי, עצמו. לנבוכים מוצעת רשימת הגדרות בסוף הספר.

נעיין ברשימה בה סיכם אליוט1 אחדים מהקשיים שעולים משדה חקר ליקויי הלמידה:

גישות שונות על מהות ליקויי הלמידה , הכרניות, נירופסיכולוגיות, חינוכיות וכד', מובילות ל:

הגדרות שונות של ליקויי למידה שמובילות ל:
קריטריונים שונים בבחירת מדגם:
כלי מדידה שונים - מבחנים, דרכי תצפית, וכד' - עם מהימנות ומובהקות שונות.
שונות באיכות ובקפידה בתכנון המחקרים.
שיטות שונות לעיבוד ממצאים.
הגדרות שונות לדרכי התערבות וטיפול.


ביקורת קשה מוטחת במחקרים המעלים מתאם, קשר או קרבה בין משתנים תפיסתיים לבין המיומנויות הלשוניות מבלי לפרש בצורה מדויקת את מהות ואופי ההדדיות הזאת. מחקר הרקע המובא כאן אינו שונה מהם.

מול ההבעה הלשונית הכתובה, כתיבה וכתיב, הוצבו מדדים תפיסתיים ותנועתיים לבדיקת הקשר הקיים ביניהם. עובדת קיום הקשר אינה מפרשת את מהות ההדדיות ואינה שוללת אפשרות של גורם זר, שלא נבדק, המוליד את השניים או היוצר את הדמיון ביניהם. איש המחקר אינו יכול להתעלם ממגבלות אלה ועליו להמשיך לשכלל את ממצאיו, לנפות את האקראי ולעמוד על מהות הקשר הקיים בין התופעות.
1Elliott, C. D. (1990). The definition and identification of specific learning difficulties In P.D.Pumprey C.D.Elliott (Eds.) London:The Falmer Pressד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם