יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי


מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגלית

התחום החושי-נועי הוא הבסיס הרחב של פירמידת תהליכי הלמידה שבקדקודה ניצבות הישויות הנאורות של ההבעה הכתובה. המומחים רואים בפיתוח המיומנויות החושיות והתנועתיות תנאי בל- יעבור להעפלה אל הרמות העילאיות של החשיבה, ההבעה והתקשורת.

תורת פיאז'ה מדגישה את ההשקפה השלבית לפיה התפתחות הכשרים החושיים-נועיים והחשיבה הקדם- אופרציונית הם יסוד הכרחי להתהוות השימוש בשפה, בהיגיון ובהסמלה. התפיסה השלבית,המדגישה את חשיבות המדרגות הראשונות וחיוניות כל צעד בעלייה, מגיעה לשיאה בתורת דומן- דלקטו. לפי גישה זו, אם הילד לא התנסה כראוי באחד משלבי הרצף ההתפתחותי, הוא  לא יגיע לשליטה בתפקודים האקדמיים הגבוהים.

כדי לטפל בקשיי למידה, חסידי שיטה זו משחזרים; עם הילד את כל מסע התפתחותו, מהמקום, בו חל הפסק - הגירעון בגרייה חושית-נועית - ועד קו הגמר של ההישג הלימודי הגבוה. התרגול התפיסתי-תנועתי לקידום הכשרים ההכרניים ולטיפול בליקויי למידה - שעומד ביסוד שיטות רבות- בנוי על הרעיון כי לפני כל נגיעה בסימפטום יש לשקם את התפקודים הבסיסיים שאחראיים להיווצרותו.


הנירופיזיולוגיה מאשרת את ההתפתחות השלבית, מהפשוט למורכב, של האזורים ושל תפקודי המוח. תפקודי גזע המוח מקדימים את תפקודי אזורי הקליפה. גזע המוח -אליו ממוסלל המידע ממערכת שיווי המשקל ומהמערכת המישושית - אחראי במידה רבה על כילול התחושות ועל תכנון פעולות תנועתיות הכרוכות בחישה. מידע זה וכשרים אלה חיוניים ביותר לתפקודים הגבוהים, המאוחרים יותר, של אזורי קליפת המוח.הארגון התפיסתי-תנועתי הוא אחד הנושאים המתועדים ביותר בספרות המקצועית של ליקויי הלמידה. על חלוקת התפקידים בין המערכות ועל היחסים ביניהן מתנהלת מחלוקת ממושכת בין החוקרים.

נציג את הסוגיה באמצעות הקשר בין התפיסה החזותית לבין התפקוד התנועתי.

תיאום חזותי-תנועתי מוגדר כיכולת לתאם בין הדמות החזותית של צורות ואותיות לבין התגובה התנועתית המתאימה לרישומן1.

מהיד לעין
גישה אחת טוענת כי ההתפתחות התנועתית מקדימה את התפיסה, והכשרים הקינסתטיים מספקים את המשוב על הפעילות המשולבת ודואגים לתיאום עם הרכיבים החזותיים.

התיאום בין המידע התנועתי לבין המידע החזותי מתרחש בתהליך ההתפתחותי בשלושה שלבים:

היד פעילה ומובילה את איסוף המידע על הסובב. התפקוד החזותי מצטרף, מותאם ומשתלב מאוחר יותר. ככל שהשילוב הזה משתכלל יותר כך עולה תפקידו של המידע החזותי. אמינות המידע החזותי מתחזקת והיד עוברת לתפקוד משני של אישור או הכרעה במקרים של עמימות או סתירה בין הגירויים. התיאום בין התנועתי לחזותי הושלם והילד עובר להעדפת המידע החזותי -המהיר, המקיף והיעיל יותר.

לפי תאוריה זו, אם הלמידה התנועתית המוקדמת של הילד לקויה, תשתבש גם ההעפלה לשלבים התפיסתיים של התפקוד.

מהעין ליד
השקפה אחרת על התפתחות התיאום התפיסתי-תנועתי מעלה תהליך שלבי בו הכשרים החזותיים קודמים להתנסות התנועתית:

-הבחנה - בראשיתו, התפקוד מותנה בהבחנה החזותית של אובייקט הלמידה. - זיהוי - שלב הזיהוי מתנהל אף הוא על בסיס הכושר החזותי - ביצוע - בשלב זה נוצר הקשר בין התהליכים החזותיים לבין התפקודים התנועתיים.

התצפית בהתנהגות התינוק מראה פעילות נמרצת של היד במפגש הראשון עם הסובב, אולם זו פעילות אקראית ורפלקסיבית של אגרוף "כל מה שבא ליד" - זקנו של המוהל, השמיכה, הרעשן -ואין בה ממד של התכוונות, בחירה או למידה. מחקרים שעקבו אחר התפתחות התינוק מאשרים את הטיעון כי הסריקה השיטתית הראשונה של הסביבה נעשית במבט ולא באמצעות הידיים. תחילה העין מאתרת את הגורם המסקרן ורק לאחר מכן - לרוב באמצעות הדרכה חזותית - היד מושטת ובתנועה מסורבלת -שהולכת ומשתכללת - היא אוחזת בחפץ.


תיאום חזותי-תנועתי וכתיבה

לפי איירס הכתיבה היא פעילות חזותית-תנועתית2. קפהרט ושטראוס3 ראו חשיבות עליונה במתן דפוס בנוי היטיב - באמצעות התפיסה החזותית - לפעילות התנועתית. לדעתם, תיאום תנועתי טוב מותנה באספקה טובה של גירויים חזותיים. התפיסה החזותית, סבורים הם, מעניקה משמעות לדפוס הנוצר באמצעות התפיסה הפרופריוספטיבית.

בשלבים הראשונים של רכישת המיומנויות התנועתיות, ההתנסות המישושית והפרופריוספטיבית נשענת ברובה על הפיקוח החזותי4. הראייה חיונית להגדרת המטלה התנועתית ולפיקוח על טיב ביצועה. כאשר הפעילות נלמדת, מופיעות התנועות שדפוסן עוצב מראש. בשלב זה, משתחרר הניתוח החזותי ועובר לשלב מתקדם יותר של התכנית התנועתית. לפי תפיסה זו, ילדים שסובלים משיבושים במשוב מישושי, פרופריוספטיבי וקינסתטי ימשיכו להישען על התיווך החזותי בשעת הפעילות התנועתית, הכתיבה למשל. בהתפתחות תקינה, יעבירו הילדים את ביצוע התנועות לרמה אוטומטית ולא יזדקקו יותר לרכיב החזותי בשעת הפעילות.

הכתיבה והכתיב מערבות יותר מכל פעילות אקדמית את הצורך בשילוב בין התפקוד התנועתי לפיקוח החזותי על איכות התוצר. צנג6 וסוביק5 בחנו את הקשר בין מדדים  תפיסתיים-תנועתיים אחדים לבין קריאות הכתב.

התיאום החזותי-תנועתי נמצא המנבא הטוב ביותר לרמה העתידית של קריאות הכתב. קשיים בתיאום חזותי-תנועתי עלולים לפגום - לדעת חוקרים רבים* - ברכישת מיומנויות  אקדמיות ובעיקר בכתיבה ובכתיב.

בירי טוען
7, כי תנאי בסיס לרכישת הכתיבה הוא שליטתו של הילד בהעתקת תשע צורות ממבחנו Developmental Test of Visual-Motor Integration: קו אופקי, קו אנכי, עיגול, צלב, אלכסון מימין לשמאל, אלכסון משמאל לימין, צורת x, רבוע ומשולש. לינדסי ובק8 מעמידים את הבסיס הגרפי החיוני לכתיבה על שלוש צורות: עיגול, ריבוע ומשולש. בוליניאה סבורה שכדי שילד יגיע ל"גיל כתיבה" עליו לדעת להעריך - ולבצע - כיוונים, גדלים וצורות.

אחת הסוגיות המורכבות שמעסיקה את המומחים היא זיהוי הגורם האחראי - תפיסה, תנועה או תיאום - על הכישלון בתפקוד. לאבחון הגורם המכשיל חשיבות מכרעת בשיקולי הטיפול בקשיי הילד.

המחקר של השנים האחרונות - כאמור - מעלה עדויות השוללות את המונופול של התפקוד החזותי על מעשה הכתיבה והכתיב ומעתיק את כובד המשקל אל התפיסה הקינסתטית כאחראית לביצוע ולבקרה על מיומנויות אלה1Cermak S (1991) Somatosensory dyspraxiaIn Sensory Integration Theory and practice Philadelphia F A Davis
2Ayres J (1981) Sensory integration and the child Los Angeles California WPS
3Strauss AA Kephart NC (1955)  Psychopathology and education of the brain-injured child  New York Grune and Stratton
4Connoly K (1970) Mechanisms of motor development  New York Academic Press
5Sovic N (1975)  Developmental cybernetics of handwriting and graphic behavior Boston
Universitetsforlag
6Tseng MH Cermak AS (1991)  The evaluation of handwriting in children Sensory Integration Quarterly 19 1 3-6
7Beery K (1989)  Developmental test of visual motor integration  Cleveland Modern Curriculum
8Lyndsey JD Beck FW (1984) Handwriting and the classroom experience The Pointer 29 29-31
ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם