יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי
סוגים של שליטה צדית

מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגליתשליטה צדית אחידה - תקינה, ושיבושים בשליטה צדית
אם נבדוק את השליטה הצדית של העין, היד והאוזן  באמצעות שני מבחנים לכל איבר, על בסיס שלושה מדדים: ימניות, שמאליות ושוויון תפקודי, נקבל עשרות דגמי שליטה שונים. אם נוסיף את בדיקת הרגל השלטת או את דרגות השליטה הצדית, מספר דגמי השליטה הצדית ירקיע לגבהים גרוטסקיים. אין פלא; שתנאי בדיקה ועיבוד סטטיסטי כאלה יאתרו מעט אנשים בעלי שליטה צדית הומוגנית טהורה. בדיקה מדוקדקת כזו עומדת ביסוד הטענה שיותר ממחצית האוכלוסייה אינה מגיעה לגיבוש אחיד של שליטה צדית. טענה זו מנוצלת לשלילת האחריות של שיבושים בגיבוש שליטה צדית על התפקוד הלימודי. התשובה היחידה שניתן להעלות לטעון אבסורדי זה היא שאילו האבחון של הכישורים הקוגניטיביים והאסוציאטיביים היה מושתת על מדידה והערכה דומות, ילדים בודדים בלבד היו משיגים בו את רמת התפקוד התקינה.

טעות שכיחה אחרת - צורמת מאד - בחקר ליקויי הלמידה והקשר שלהם עם גיבוש השליטה הצדית נובעת מהעובדה שהחוקרים מחפשים מתאם סטטיסטי בין תופעות שאין - ולא צריך להיות - כל קשר ביניהם. אילו חוקר - סלחו לי על המשל הבוטה - הבוחן את הקשר בין שליטה צדית לכתיבה היה משווה בין כישורי הכתיבה לשליטה הצדית של הרגל, הדבר היה מעורר את פליאתם של כל אנשי השדה והאקדמיה. חקר הדיסלקציה (ליקויי הקריאה) עסק במשך שנים בחיפוש הקשר הסטטיסטי בין שליטה צדית ידנית, (או שליטה צדית עין-יד) לבין כישורי הקריאה. במשך כל התקופה הזאת איש לא טרח לשאול האם יש ליד תפקיד כלשהו בפעילות הקריאה. היות שבפעילות הקריאה אין תפקוד ידני, רוב המחקרים לא השכילו למצוא מתאם סטטיסטי משמעותי ביניהם.

אילו נמצא מתאם כזה, הדבר היה צריך לעורר תמיהה ודאגה.ולמרות זאת, ממצאים אבסורדים אלה מובלטים שוב ושוב בספרות המקצועית כדי להוכיח כי לא קיים כל קשר סיבתי בין גיבוש שליטה ידנית לבין קריאה או - תוך הכללה מוטעית - בין שליטה צדית לבין תהליכי הלמידה. ומה באשר לאותם מחקרים שמצאו מתאם מובהק בין שליטה צדית לבין קריאה? בעוד לפעילות ידנית אין כל חלק בקריאה, היא מהווה בסיס חשוב במיומנות הכתיבה. למקצת הילדים הסובלים מקשיי קריאה יש גם קשיי כתיבה. המחקרים שמצאו מתאם סטטיסטי בין שליטה צדית ידנית לבין קריאה - לפחות בקרב חלק מהנבדקים - עלו כנראה, בעקיפין ובטעות, על קשר זה.

השיבושים בגיבוש שליטה צדית מסווגים בשתי קבוצות: היעדר עדיפות צדית או אמבילטרליות ושליטה צדית מוצלבת.

היעדר עדיפות צדית
מימוש השליטה הצדית מתרחש בתהליך הבשלה מתמשך. בעוד ילדים מסוימים משתהים בגיבוש ההעדפה הצדית, אחרים מגלים כבר בגיל צעיר מאוד ביטויים מובהקים של צדיות, ימנית או שמאלית.

בבדיקת השליטה הידנית, בגיל שבע ל-82% מהילדים עדיפות (שמאלית או ימנית) מובהקת ו-18% טרם מממשים את צדם השליט. בגיל ארבע-עשרה 91% הם בעלי שליטה ידנית מובהקת ורק 9% סובלים מהיעדר העדפה צדית.

בבדיקת השליטה העינית, בגיל שבע ל-86% מהילדים עדיפות (שמאלית או ימנית) מובהקת ו-14% טרם גיבשו העדפה. בגיל ארבע-עשרה 95% מהילדים הם בעלי שליטה עינית מובהקת ורק 5% סובלים מהיעדר העדפה צדית. השליטה העינית מתממשת בגיל צעיר יותר וגבוהה יותר בכל הגילים מהשליטה הידנית. אחת ההשערות שניתן להעלות להסבר תופעה זו היא שגיבוש השליטה הידנית המקורית של הילד עלול להיפגם בשל התערבות סביבתית ועידוד העדפת היד המשנית. בשליטה העינית אין התערבות מפריעה ומסיטה כזו לכן גיבושה נטול מכשולים.

האמבידקסטריה היעדר עדיפות צדית ידית
האמבידקסטריה - היעדר עדיפות צדית- היא מפגע תנועתי קשה למדי. המיתוסים המופלאים והערגה לאדם המושלם, בעל ימניות כפולה, התנפצו לנוכח עובדות המציאות. כאשר האיברים בשני צדי הגוף שווים ברמתם, אין חלוקת תפקידים ברורה ביניהם, אין תיאום, אין שיתוף פעולה ולכן אין גם עשייה. הדרך המשכנעת ביותר להמחשת נחיתות הידיים שוות השליטה היא בבדיקת רמת המיומנות התנועתית שלהן. במבחן "חלוקת קלפים" לא נמצא הבדל בין מהירות הביצוע של ימניים ושל איטרים. בשתי הקבוצות העדיפות התפקודית של היד השלטת לעומת היד המשנית עומדת על יחס של 3/2 לאורך כל הגילים. שתי הידיים עוברות תהליך של הבשלה תנועתית ומהירות תפקודן עולה ומוכפלת בין גיל שש לגיל ארבע-עשרה. הילדים שלא גיבשו העדפה ידנית מגיעים בשתי הידיים לרמת התפקוד התנועתי הדל של היד המשנית - של הימניים ושל האיטרים.

גם הידיים של הדו-צדי עוברות תהליך של התפתחות ומכפילות את מהירות עבודתן אולם הן נשארות, בכל הגילים, בנחיתות התנועתית של היד המשנית. במונחים פשוטים של רמה תנועתית, הילדים הדו- צדיים פועלים בפיגור של שנתיים עד שלוש שנים אחר הרמה התנועתית של בני גילם, הימניים והאיטרים. הדו-צדיות יוצרת תסכול ואכזבה מכל משימה ידנית. ילדים הסובלים ממפגע זה נוטים להזניח פעילויות ולהתחמק מהן. בשל היעדר הפעלה, התפקוד הידני הכושל מלכתחילה עלול אף להתנוון.

קרוב לרבע מכלל ילדי מחקר הרקע סובלים מדו-צדיות, היינו מהיעדר צד שליט. ילדים רבים בקרב נבדקי מחקר הרקע בגילים חמש-עשרה ומעלה פועלים (כותבים) עם ידיים שהרמה התנועתית שלהן מקבילה לזו של ילדים בני שש.

ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם