.

המחקר








+ כתיבה וכתיב







.

.

בהיעדר חומר רקע תאורטי ומחקרי אמין וכדי להעניק לספר זה בסיס מידע יציב, נבדקו באורח יסודי מאות ילדים המתקשים בכתיבה ובכתיב. מקרב ילדים אלה נבחרו 200 אשר עונים על כל הדרישות של הגדרת לקויי הלמידה של ההבעה הכתובה. רמת המשכל של כולם טובה ומצוינת. אין ביניהם ילדים שסובלים מהפרעות בקליטה חושית - ראייה או שמיעה. כולם גדלו בסביבה המעודדת ומטפחת אוריינות. כדי לבודד את מיומנות הכתיבה, נבחרו רק ילדים עם שליטה טובה או מצוינת בקריאה.

אוכלוסיית המחקר הורכבה משלוש קבוצות: ילדים שסובלים משגיאות כתיב בלבד, ילדים עם קשיים בתחום הכתיבה בלבד וקבוצה שלישית של ילדים שלוקים הן בכתיבה והן בכתיב. מכיוון שעבודה זו מתמקדת בהפרעות ההבעה הכתובה כתופעות ייחודיות, אין בה נגיעה בקשיי כתיבה וכתיב שהם ביטויים שוליים של תסמונת רחבה יותר. לילדים עם רמת משכל גבולית מכלול קשיים במיומנויות לשוניות, בתפיסה ובכישורים הכרניים. הקשיים שהם מגלים בהבעה כתובה הם רק רכיב משני ומבוטל של מכלול זה. לפי עיקרון זה, אין העבודה עוסקת בקשיי הבעה של ילדים עם מופרעות נפשית קשה, עם מוגבלות חושית או עם ליקויי תקשורת בשל פגיעה מוחית חמורה, או בהבעה דלה של ילדים שלא התנסו בסביבה חינוכית אשר מעניקה אוריינות נאותה.

אחת ממטרות עבודה זו היא לסרוק את תפקודי הרקע - תנועתיים, חושיים, תפיסתיים והכרניים - ולאמוד את מידת אחריותם בגרימת הנזקים להבעה לשונית כתובה. העבודה לא מתיימרת לתעד בדייקנות מיקרוסקופית של מעבדה את קשיי הילדים או את מהות הקשרים הקיימים בין קשיים אלה. מיומנויות הכתיבה הן קרקע לא נודעת, כתמים לבנים על מפת המערכת הלשונית. מפיסות מידע אקראיות שעולות מחקר הכישורים הלשוניים, מתרגום זהיר של מצאי חקר הדיסלקציה, מניסיון של שנים רבות ועל בסיס ממצאי מחקר זה נשרטט את התופעה של ההבעה הכתובה והפרעותיה.

ממצאי מחקר הרקע מעלים ארבעה תחומי תפקוד המעורבים באופן מובהק במעשה הכתיבה והכתיב: ייצוב שליטה צדית, רמה תנועתית, זיכרון קצר טווח ושימור רצפים שמיעתיים.

גיבוש שליטה צדית
סקירת הספרות המקצועית שדנה בסוגיית גיבוש השליטה הצדית מעלה מחלוקת ומבוכה רבה בקרב החוקרים. המידע הקיים על הנושא עקיף - המחקרים עסקו בליקויי קריאה - ומשובש - הנתונים נאספו על-פי-רוב על סמך דיווח ולא על יסוד בדיקה. בשל סיבות אלה, אין מידע זה ניתן ליישום להבנת הקשיים בהבעה הכתובה ומשום כך היה צורך לבדוק את העניין בהדגשה מיוחדת.

רמת התנועתיות
ההכרח בבדיקה מעמיקה ושיטתית יותר של התנועתיות עלה בשל מהות פעולת הכתיבה. הכתיבה נשענת על התנועתיות יותר מכל מיומנות אקדמית אחרת. הספרות המקצועית מקדישה לתנועתיות תשומת לב בשלבי ההתפתחות המוקדמים של הילד. היות שהקריאה אינה זקוקה לחקר התנועתיות, ולכתיבה אין דעת החוקרים נתונה, מרגע כניסתו של הילד לבית-הספר אין מגלים יותר עניין בתפקודו התנועתי. המסלול התנועתי יוצע גם כתחליף - בשלב הטיפול - לניהול הפעילות של ההבעה הכתובה משום כך הוא יובא בהבלטה מיוחדת בספר זה.

כשרים שמיעתיים
חיוניותם של הכשרים השמיעתיים - ושוליות הכשרים החזותיים - במיומנויות ההבעה הלשונית יובלטו במהלך עבודה זו. הנחיות ממצאי המחקר הורו לנו להתמקד במסלול השמיעתי - בזיכרון קצר-טווח ובשימור רצפים שמיעתיים. המחקר וההוראה של הקריאה שמים דגש ניכר על המסלול החזותי. ההבעה הלשונית הכתובה לא זקוקה לכשרים החזותיים וכשאלה משובשים היא יכולה אף לעקוף אותם ולהתנער מהם. היות שהכשרת המומחים של תהליכי הקריאה מעוגנת סביב הכשרים החזותיים, נוטים הם להשתמש - בשעת אבחון וטיפול- בכלים שאינם מתאימים ואינם מיועדים לילד הלקוי בכתיבתו.

עבודה זו לא דנה בהעמקה בכל הכשרים שיוצרים כתיבה. המיומנויות לשוניות, ובעיקר אלה שלההבעה, קשורות כנראה -קשר הדוק עם הכושר המקצבי. סוגיה מרתקת זו טרם נחקרה והמידע עליה מועט ביותר. הכושר המקצבי - התפתחותו, חשיבותו והשפעתו על הפעילויות הלשוניות -ממתין עדיין לחוקרים שיגאלו אותו מאלמוניותו. בשנים האחרונות פורח חקר כושר החריזה שרואים בו יסוד חשוב להצלחה ברכישת הקריאה והכתיב. ייתכן ויכולת חריזה זושל הילד הקטן היא ביטוי מוקדם לא רק של היכולת הפונולוגית אלא גם של אותם כשרים מקצביים -אנונימיים לעת עתה - שמגלים קרבה מופלאה אל המיומנויות הלשוניות.




.


ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם