יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי
תהליכי איות

מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגלית

המחקרים של ההפרעות בהבעה כתובה עסקו, במשך שנים רבות, במיון ליקויי האיות על בסיס הרכיבים האנטומיים של הדיסגרפיה או בחיפוש אחר קשריהם עם שיבושים בתפקודים הכרניים אחרים. בשנים אחרונות הגישה ההכרנית חוללה שינויים חשובים בהבנת הנושא. מיקוד המחקרים עבר מהרכיבים האנטומיים וממכלול הסימנים של ההפרעה אל ניתוח מעמיק של ארגון תהליך האיות.

ההנחה שעומדת ביסוד הגישה הזאת אומרת שלמערכות הכרניות ארכיטקטורה מורכבת המכילה רכיבים בעלי תפקוד עצמאי, וכי כישורי האיות מבוססים על תהליכים פנימיים רבים. לתהליכים אלה בסיס נירולוגי,אך הם מוגדרים באופן בו הם מקבלים ביטוי תפקודי. התהליכים ההיקפיים כוללים את ביצועה כתיבה והתהליכים המרכזיים מכילים אחסון, עיבוד ושליפה של המידע הלשוני.

היות שכל הזרקורים מאירים את הקריאה, חקר הכתיב וקשייו נערך בצלה ותחת השפעתה. הדבר מפתיע מאוד, טוענים קרישלאי וקרישלאי1 משום שהכתיבה העילגת היא המסגירה על-פי-רוב את הדיסלקציה וקשיי הכתיב שורדים בעקשנות גם לאחר ש"הדיסלקטי לשעבר" הגיע לרמת קריאה סבירה. ההתייחסות לקשיי הכתיב - תמיד מבעד לקשיי הקריאה - מקשה מאוד על עיצוב תמונה ברורה וייחודית עליהם.

בעשור האחרון הוצעה היפותזה מפורטת על המבנה הכללי של מערכת האיות.

המילון הרוחני
המידע הלשוני נאגר במילון מנטלי שבו המילים מופיעות על מגוון זהויותיהן. לכל מילה:
זהות פונולוגית המכילה מידע על התכונות הצליליות, הארטיקולריות והפונמיות שלה.
זהות אורתוגרפית המשקפת את הצד החוקי של סוגי האותיות ורצף הופעתן במילה.
זהות סינטקטית הכוללת את המאפיינים הדקדוקיים והתחביריים ואת תפקיד המילה במשפט.
זהות סמנטית שהיא תוכן המילה לפי הגדרתה במילון.
זהות הקשרית היא המשמעות שהמילה מקבלת בהקשרה לשאר המילים במשפט.
זהות בלשנית היא מכלול כל הזהויות, התמזגות מצטברת ובו-זמנית של כל מאפייני המילה.

אהרי2 מתארת את תהליך רכישת הכתיב כהעפלה אטית ומדורגת של הילד דרך המיומנויות הלשוניות. תחילה לומד הילד להבין ולהגות את המילים. לאחר התבססות מיומנות הדיבור, הילד רוכש אוצר מילים שמחליף את שפת הגוף ובונה תקשורת חדשה. השפה הכתובה מופיעה בעולמו של הילד והוא מגלה, בכוחות עצמו או בעזרת מתווכי האוריינות הסובבים אותו, את הקשר בין שני הייצוגים הסמליים של השפה. הוא לומד לקשר בין צליל לאות ובין אות לצליל.

אל מאגר המילים הדבורות מצטרפות בהדרגה המילים הכתובות. הילד לומד להכיר את הזהויות השונות ולבסוף מעצב את הזהות השלמה, הבלשנית של המילה הכתובה.

מודל שונה לעיבוד מידע בתהליך האיות מוצע על-ידי סימון3. היא אינה שוללת את קיומו של מאגר לשוני מנטלי אך מעמידה את תכנו על ייצוג תנועתי, שמיעתי, חזותי וסמנטי של אותיות ושל מילים.

אחת התאוריות הרווחות על דרך ביצוע הכתיב היא תאורית המסלול הכפול. דגם זה מניח שקיימות שתי דרכים נפרדות ומקבילות למימוש הכתיב:


התהליך הפונולוגי

בדרך זו מתבצע הכתיב באמצעות שבירת המילה לצליליה כלומר לרכיביה הפונמיים. מסלול זה מכונה גם "תהליך תיאום פונמה לגרפמה".הוא משרת כתיבת מילים חדשות או מילים בעלות שכיחות נמוכה ומתאים במיוחד לכתיב האלפביתי הישיר והעקיב. אנשי המקצוע מניחים שמסלול זה בנוי בעיקרו על זיכרון קצר טווח. היות שהמילה הכתובה מפורקת לרכיביה הצליליים, המקבץ הצלילי הזה צריך להישמר במחסן זמני בטרם יאוחד מחדש למילה השלמה. על סמך משך האחסון ואופי הנתונים שיש לשמר, הזיכרון הראשוני הוא המסגרת המתאימה ביותר למטלה זו.

התהליך הלקסיקלי
במסלול זה האיות נשען על ידיעת כתיב המילה. מקורו במחסן או במילון מנטלי שבו נאגרות צורות ידועות שעברו למידה. בדרך זו עוברות המילים בהן הקשר פונמה-גרפמה אינו אחת-לאחת כי אם אחת-לרבות.

הנירופסיכולוגיה מביאה עדות מחקרית לקיום שני המסלולים הנפרדים האלה. חקר אנשים פגועי מוח מעלה כי הנזק יכול להתבטא באחד המסלולים, בתהליך הפונולוגי (דיסגרפיה פונולוגית) או בלקסיקלי (דיסגרפיה לקסיקלית), בלי לפגוע במשנהו.

הצורך במסלול כפול לביצוע הכתיב בשפות בעלות מבנה אורתוגרפי בלתי עקיב )אנגלית, צרפתית( מובן. כדי לבדוק אם התופעה קיימת גם בשפות עם כתיב עקיב, נערכו מחקרים על אוכלוסייה איטלקית וולשית. המחקרים מעלים שגם בשפות אלה, למרות פשטות ועקיבות הכתיב שלהן, מתקיימים שני המסלולים זה
בצדו של זה.

יצירת המילון האורתוגרפי
תהליך יצירת המילון האורתוגרפי טרם נחקר ביסודיות. מקצת החוקרים טוענים שלדימוי החזותי חלק חשוב בלמידה ובזכירה של הכתיב. מומחים השוללים הסבר זה מתבססים על ממצאי מחקר המראים שאנשים בעלי תפקוד חזותי מצוין אינם בהכרח מאייתים טובים. הסבר שונה ללימוד כתיב המילה השלמה אומר כי המידע נשלף מ"הזיכרון האורתוגרפי", משמע מיחידה שנבנית בקידוד "אות-לאות" של הנתונים הלשוניים.41Critchley, M.,Critchley, E. A. (1978). Dyslexia defined. London: Acford
2Ehri, L. C. (1989). The development of spelling skills and its role in reading acquisition and reading disability.Journal of Learning Disabilities, 22 (3), 356-366
3Simon, D. P. (1976). Spelling - A Task Analysis. Instructional Sciences, 5, 277-302
4Frith, U. (Ed.). (1980). Cognitive Processes in Spelling. London: Academic Press
5Cicci, R. (1983). Disorders of Written Language. In Progress in Learning Disabilities (Vol. 5).New York: Grune Strattonד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם